3.2 CÁC SỐ ĐO VỀ SIÊU ÂM TIM Ở NGƯỜI BÌNH THƯỜNG

MẶT CẮT CẠNH ỨC TRỤC DỌC THẤT TRÁI:

 RV: thất phải                      PW: thành sau

 IVS: vách liên thất               pillier post: cột sau

 LV : thất trái                       aml: lá lơn (lá trước) van 2 lá

 LA: nhĩ trái                         pml: lá nhỏ (lá sau) van 2 lá

 Ao: động mạch chủ

 

KÍCH THƯỚC THẤT TRÁI ( LV ) Ở MODE TM

 LVd: 37 – 56 mm                IVSs: 12 ± 3mm

 LVs: 27 – 37 mm                IVSd: 6 – 11mm

 PWs: 15 ± 3mm                 PWd: 6 – 11mm

 Tỷ lệ: vách liên thất/ thành sau 0,9 – 1,2

 

KÍCH THƯỚC THẤT PHẢI (RV) Ở MODE TM

(ĐƯỜNG CẮT CẠNH ỨC TRÁI TRỤC DỌC)

 RVd (tâm trương) 9 – 26mm

 RVs (tâm thu) ≤ 24mm

KÍCH THƯỚC THẤT PHẢI Ở ECHO 2D (MẶT CẮT TỪ MÕM, 4 BUỒNG)

 Trục dài thất phải tâm trương (RVd): 80mm

 Trục ngắn thất phải tâm trương: 33mm

 Diện tích thất phải tâm thu (RVs): 10.9 cm2

 Diện tích thất phải tâm trương (RVd): 20,1 cm2

 Tỷ lệ thất phải / thất trái: 1/3

  

KÍCH THƯỚC NHĨ TRÁI (LA) MODE TM (MẶT CẮT CẠNH ỨC TRỤC DỌC)

        Nhĩ trái: 25 – 45mm (20 tuổi)

        Nhĩ trái: 30 – 45mm (80 tuổi)

        Tỷ lệ nhĩ trái/động mạch chủ: 1,1

 

KÍCH THƯỚC GỐC ĐỘNG MẠCH CHỦ (AO) VÀ ĐỘ MỞ VAN SIGMA (OS)

Ao < 42 mm ở nam

Ao < 35 mm ở nữ

Os: 19mm

    Sổ tay cận lâm sàng

CHỈ SỐ HUYẾT ĐỘNG HỌC
CÁC SỐ ĐO VỀ SIÊU ÂM TIM Ở NGƯỜI BÌNH THƯỜNG
CÁC TIÊU CHUẨN ĐO ĐẠC VỀ SIÊU ÂM KIỂU TM
CÁC TIÊU CHUẨN ĐO ĐẠC VỀ SIÊU ÂM KIỂU TM
DỊCH NÃO TUỶ
DỊCH TRUYỀN TĨNH MẠCH – NỒNG ĐỘ CHẤT ĐIỆN GIẢI
DỊCH TRUYỀN VÀ THUỐC (ĐƯỜNG TĨNH MẠCH) THƯỜNG ĐƯỢC DÙNG
GIÁ TRỊ BÌNH THƯỜNG CỦA MÁU
HUYẾT HỌC
HUYẾT HỌC
HÔ HẤP
HẸP VAN 2 LÁ
HẸP VAN ĐỘNG MẠCH CHỦ
HỞ VAN 2 LÁ
HỞ VAN ĐỘNG MẠCH CHỦ
KỸ THUẬT TRUYỀN TĨNH MẠCH
LƯU LƯỢNG – VẬN TỐC/ THỜI GIAN TRUYỀN
MÃ SỐ CÁC MÁY TẠO NHỊP TIM
MẠCH MÁU
NGHIỆM PHÁP GẮNG SỨC
NGUYÊN TẮC BỒI HOÀN ĐIỆN GIẢI
PHÂN LOẠI CÁC TỔN THƯƠNG MẠCH VÀNH THEO HIỆP HỘI TIM MẠCH HOA KỲ
PHÂN LOẠI CÁC ĐOẠN MẠCH VÀNH THEO HIỆP HỘI TIM MẠCH HOA KỲ
PHÂN LOẠI DÒNG MÁU MẠCH VÀNH
Prothrombin
SỐ MILIMOL CỦA MỖI ION TRONG 1G MUỐI
Sổ tay các thông số cận lâm sàng cần nhớ
SỰ TRUYỀN MÁU: CÁC NHÓM MÁU
SỰ TRUYỀN MÁU: KHẢO SÁT CÁC XÉT NGHIỆM
TEST DUNG NẠP GLUCOSE
THÀNH PHẦN ĐIỆN GIẢI TRONG DỊCH TIẾT SỬ DỤNG ĐƯỜNG TIÊU HOÁ
THẬN HỌC
TIÊU HOÁ
TÍNH ÁP LỰC ĐỘNG MẠCH PHỔI
Tủy Đồ
XÁC ĐỊNH TRỤC ĐIỆN TIM
ĐIỀU TRỊ BẰNG DỊCH TRUYỀN TRONG TÌNH TRẠNG MẤT NƯỚC
ĐIỀU TRỊ BẰNG DỊCH TRUYỀN TRONG TÌNH TRẠNG MẤT NƯỚC
ĐIỆN TÂM ĐỒ BÌNH THƯỜNG
ĐIỆN ĐỒ BỆNH LÝ
ĐÁNH GIÁ CHỨC NĂNG THẤT TRÁI
ĐÁNH GIÁ CHỨC NĂNG THẤT TRÁI
ĐỘNG MẠCH VÀNH P
ĐỘNG MẠCH VÀNH T