A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

 ROFEÁRON-A

HOFFMANN - LA ROCHE

Böåt pha tiïm bùæp, dûúái da 3 MUI : loå böåt + öëng dung möi 1 ml + öëng tiïm + 2 kim tiïm - Baãng A.

Böåt pha tiïm bùæp, dûúái da 4,5 MUI : loå böåt + öëng dung möi 1 ml + öëng tiïm + 2 kim tiïm - Baãng A.

Böåt pha tiïm bùæp, dûúái da 9 MUI : loå böåt + öëng dung möi 1 ml + öëng tiïm + 2 kim tiïm - Baãng A.

Böåt pha tiïm bùæp, dûúái da 18 MUI : loå böåt + öëng dung möi 1 ml + öëng tiïm + 2 kim tiïm - Baãng A.

THAÂNH PHÊÌN

cho 1 loå
Interfeáron a-2a àöng khö 3 MUI
(Albumine huyïët thanh ngûúâi) (5 mg)
cho 1 loå
Interfeáron a-2a àöng khö 4,5 MUI
(Albumine huyïët thanh ngûúâi) (5 mg)
cho 1 loå
Interfeáron a-2a àöng khö 9 MUI
(Albumine huyïët thanh ngûúâi) (5 mg)
cho 1 loå
Interfeáron a-2a àöng khö 18 MUI
(Albumine huyïët thanh ngûúâi) (5 mg)

TÑNH CHÊËT

Mö taã :

Möîi loå chûáa :

- Böåt Interfeáron a-2a àöng khö 3 ; 4,5 ; 9 ; 18 MUI.

- Natri clorua 9 mg.

- Albumine huyïët thanh ngûúâi 5 mg.

Dung dõch àûúåc pha chïë trûúác khi duâng bùçng caách thïm 1 ml nûúác vö truâng àïí tiïm. Interfeáron a-2a laâ möåt proteáine vö truâng àûúåc tinh chïë chûáa 165 acide amine.

Rofeáron-A coá troång lûúång phên tûã khoaãng 19 000 Dalton. Thuöëc àûúåc saãn xuêët bùçng kyä thuêåt taái töí húåp ADN (duâng doâng E. coli coá chûáa ADN maä hoáa cho viïåc saãn xuêët Interfeáron ngûúâi nhû möåt nhaâ maáy di truyïìn). Rofeáron-A àûúåc cung cêëp úã daång böåt vö truâng àïí pha tiïm möåt lêìn.

Taác àöång dûúåc hoåc :

Rofeáron-A coá nhiïìu taác àöång giöëng nhû caác chïë phêím àûúåc goåi laâ a-Interfeáron ngûúâi tûå nhiïn.

Cú chïë chuã yïëu vïì taác àöång chöëng ung thû cuãa Rofeáron-A chûa àûúåc biïët roä. Tuy nhiïn Rofeáron-A àaä cho thêëy taác duång chöëng tùng sinh trïn möåt söë u bûúáu úã ngûúâi in vitro vaâ ûác chïë sûå phaát triïín cuãa möåt söë ca gheáp bûúáu ngûúâi lïn chuöåt. Mûác àöå taác duång chöëng tùng sinh thay àöíi. Khöng giöëng nhû nhûäng proteáine ngûúâi khaác, nhiïìu taác duång cuãa Interfeáron a-2a bõ ûác chïë möåt phêìn hay toaân böå khi thuöëc àûúåc thûã nghiïåm trïn nhûäng loaâi àöång vêåt khaác. Tuy nhiïn, úã khó Rhesus àûúåc àiïìu trõ bùçng Rofeáron-A trûúác àoá vêîn coá xuêët hiïån hoaåt tñnh àaáng kïí chöëng virus àêåu boâ. Do tñnh àùåc hiïåu theo loaâi cuãa Interfeáron ngûúâi, chó coá caác nghiïn cûáu giúái haån trïn àöåc tñnh hoåc àûúåc thûåc hiïån vúái Rofeáron-A. Àöåc tñnh khi duâng Rofeáron-A àûúâng tiïm àaä àûúåc nghiïn cûáu trïn chuöåt, thoã, úã liïìu lïn àïën 30 MUI/kg tiïm maåch vaâ 500 MUI/kg tiïm bùæp. Khöng coá tûã vong naâo liïn quan àïën àiïìu trõ àûúåc ghi nhêån úã bêët kyâ loaâi naâo àûúåc duâng Rofeáron-A bùçng moåi con àûúâng cho thuöëc. Vúái liïìu quaá lúán vûúåt quaá liïìu àïì nghõ trïn lêm saâng, khöng coá möåt taác duång phuå naâo àaáng kïí ngoaåi trûâ taác duång gêy sêíy thai khi duâng cho khó Rhesus mang thai trong giai àoaån phöi giûäa vaâ caác röëi loaån chu kyâ kinh nguyïåt thoáang qua bao göìm caác giai àoaån kinh nguyïåt keáo daâi úã khó khöng mang thai.

Taác duång dûúåc àöång hoåc :

Nöìng àöå trong huyïët thanh cuãa Interfeáron a-2a (taái töí húåp) cho thêëy coá möåt sûå thay àöíi rêët lúán giûäa nhûäng ngûúâi khaác nhau, úã caã nhûäng ngûúâi tònh nguyïån khoãe maånh vaâ nhûäng bïånh nhên bõ ung thû lan toãa.

ÚÃ ngûúâi maånh khoãe, Interfeáron a-2a coá thúâi gian baán huãy laâ 3,7-8,5 giúâ (trung bònh 5,1 giúâ). Thïí tñch phên phöëi thuöëc úã traång thaái öín àõnh laâ 0,223-0,748 l/kg (trung bònh 0,400 l/kg). Àöå thanh thaãi toaân böå trong cú thïí laâ 2,14-3,62 ml/phuát/kg (trung bònh 2,79 ml/phuát/kg) sau khi truyïìn tônh maåch 36 MUI thuöëc (2,2 x 106 pg). Sau khi tiïm bùæp vaâ tiïm dûúái da 36 MUI, nöìng àöå àónh trong huyïët thanh vaâo khoaãng 1500-2580 pg/ml (trung bònh 2020 pg/ml) àaåt àûúåc sau thúâi gian trung bònh laâ 3,8 giúâ. Sau thúâi gian trung bònh 7,3 giúâ, nöìng àöå trong huyïët tûúng laâ 1250-2320 mg/ml (trung bònh 1730 mg/ml). Lûúång thuöëc coá hiïåu quaã àaåt àûúåc sau khi tiïm bùæp laâ trïn 80%.

Dûúåc àöång hoåc cuãa Interfeáron a-2a sau liïìu tiïm bùæp duy nhêët úã nhûäng bïånh nhên bõ ung thû lan toãa giöëng vúái dûúåc àöång hoåc úã nhûäng ngûúâi tònh nguyïån maånh khoãe. Nöìng àöå thuöëc trong huyïët thanh tûúng ûáng vúái liïìu lûúång àûúåc quan saát thêëy sau khi cho liïìu duy nhêët lïn àïën 198 MUI. Khöng coá sûå thay àöíi gò vïì phên phöëi vaâ thaãi trûâ thuöëc Interfeáron a-2a khi duâng 2 lêìn/ngaây (0,5-36 MUI), 1 lêìn/ngaây (1-54 MUI), hoùåc 3 lêìn/tuêìn (1-136 MUI) trong 28 ngaây duâng thuöëc. Tuy nhiïn duâng Interfeáron a-2a liïìu duy nhêët trong vaâi ngaây hoùåc vaâi liïìu/ngaây gêy ra sûå tñch tuå 2-4 lêìn nöìng àöå trong huyïët thanh liïìu duy nhêët.

Taác duång sinh biïën dõ geâne :

Taác duång gêy biïën dõ cuãa Rofeáron-A chûa àûúåc ghi nhêån trïn thûåc nghiïåm.

Taác duång chöëng u cuãa Rofeáron-A àaä àûúåc mö taã úã nhûäng bïånh nhên bõ bïånh baåch huyïët tïë baâo toác hoùåc Sarcome Kaposi úã nhûäng bïånh nhên giaãm miïîn dõch.

CHÓ ÀÕNH

- Bïånh baåch cêìu tïë baâo toác.

- Sarcome Kaposi kïët húåp vúái höåi chûáng suy giaãm miïîn dõch mùæc phaãi (SIDA) maâ khöng coá nhiïîm truâng cú höåi trûúác àoá.

- Bïånh baåch cêìu maån doâng tuãy, giai àoaån maån tñnh coá nhiïîm sùæc thïí Philadelphia dûúng tñnh. Hiïåu quaã àiïìu trõ tñch cûåc cuãa Rofeáron-A trong chó àõnh naây coân chûa àûúåc chûáng minh.

- Ung thû haåch tïë baâo T coá biïíu hiïån ngoaâi da, giai àoaån tiïën triïín, úã nhûäng bïånh nhên khöng àaáp ûáng hoùåc àïì khaáng vúái àiïìu trõ cöí àiïín.

- U sùæc töë aác tñnh lan toãa.

- Ung thû thêån di cùn hoùåc taái phaát.

- Àiïìu trõ duy trò bïånh àa u tuãy giai àoaån öín àõnh hoùåc giai àoaån bïånh khöng tiïën triïín sau khi àiïìu trõ têën cöng bùçng hoáa trõ liïåu.

- Viïm gan siïu vi B maån tñnh thïí têën cöng úã ngûúâi trûúãng thaânh, àûúåc chûáng minh bùçng mö hoåc, coá tùng virus B keáo daâi àûúåc chûáng minh bùçng haâm lûúång ADN cuãa virus B huyïët thanh. Xeát nghiïåm naây àûúåc laâm 2 lêìn caách nhau ñt nhêët 2 thaáng, trong àoá xeát nghiïåm lêìn möåt seä àûúåc laâm trong thaáng trûúác khi bùæt àêìu àiïìu trõ.

- Viïm gan siïu vi khöng A-khöng B (viïm gan siïu vi C) maån tñnh thïí têën cöng, àûúåc chûáng minh bùçng mö hoåc, keâm theo tùng transaminase huyïët thanh maâ khöng coá xú gan mêët buâ. Taác duång trûúác mùæt laâ laâm giaãm hoaåt tñnh cuãa bïånh, taác duång lêu daâi thò chûa coá bùçng chûáng vïì hiïåu quaã cuãa Rofeáron-A trïn caác triïåu chûáng lêm saâng hay mö hoåc.

CHÖËNG CHÓ ÀÕNH

Rofeáron-A chöëng chó àõnh úã nhûäng bïånh nhên :

- Bõ dõ ûáng vúái thuöëc hoùåc caác chïë phêím Interfeáron khaác.

- Tiïìn sûã bïånh tim tûâ trûúác hoùåc töín thûúng tim nùång. Ngûúâi ta chûa ghi nhêån taác duång àöåc trûåc tiïëp lïn tim cuãa Rofeáron-A, nhûng nhûäng taác duång phuå nhû söët, laånh run thûúâng coá khi duâng Rofeáron-A coá thïí laâm nùång thïm tònh traång suy tim àaä coá sùén.

- Suy thêån, suy gan, suy tuãy nùång.

- Tiïìn sûã àöång kinh vaâ/hoùåc töín thûúng caác chûác nùng hïå thêìn kinh trung ûúng.

- Viïm gan maån keâm theo xú gan mêët buâ.

- Viïm gan maån múái àûúåc àiïìu trõ hoùåc àang àiïìu trõ bùçng caác taác nhên ûác chïë miïîn dõch, ngoaåi trûâ duâng corticoide trong möåt thúâi gian ngùæn.

- Phuå nûä coá thai hoùåc àang cho con buá.

CHUÁ YÁ ÀÏÌ PHOÂNG

Rofeáron-A nïn àûúåc cho dûúái sûå theo doäi cuãa möåt baác sô coá kinh nghiïåm trong viïåc sûã duång caác thuöëc hoáa trõ chöëng ung thû. Xûã trñ thñch húåp trong trõ liïåu vaâ caác biïën chûáng cuãa noá chó àaåt àûúåc khi coá sùén caác phûúng tiïån àiïìu trõ vaâ chêín àoaán thñch húåp.

Bïånh nhên nïn àûúåc thöng baáo khöng chó vïì lúåi ñch cuãa viïåc àiïìu trõ maâ coân vïì caã caác taác duång phuå maâ hoå coá thïí bõ.

THÊÅN TROÅNG LUÁC DUÂNG

Nïn thêån troång khi duâng Rofeáron-A úã nhûäng bïånh nhên suy tuãy nùång.

Rofeáron-A khöng nïn duâng úã nhûäng bïånh nhên coá bïånh tim hoùåc coá bêët kyâ möåt tiïìn sûã bïånh tim naâo trûúác àoá. Khöng coá taác duång àöåc tim trûåc tiïëp naâo àûúåc mö taã nhûng caác àöåc tñnh cêëp tñnh tûå giúái haån (nhû laâ söët, laånh run...) thûúâng xaãy ra khi cho Rofeáron-A coá thïí laâm nùång thïm tònh traång bïånh lyá tim àaä coá sùén.

Rofeáron-A khöng nïn cho úã nhûäng bïånh nhên coá àöång kinh vaâ coá röëi loaån chûác nùng úã hïå thêìn kinh trung ûúng. Cêìn theo doäi àõnh kyâ têm thêìn kinh cêín thêån úã têët caã caác bïånh nhên naây.

Khöng duâng Rofeáron-A úã nhûäng bïånh nhên bõ suy thêån nùång, suy gan nùång vaâ suy tuãy nùång. Khi coá röëi loaån chûác nùng tûâ nheå àïën trung bònh thò cêìn phaãi theo doäi saát caác chûác nùng naây.

Nïn theo doäi cöng thûác maáu àõnh kyâ trûúác khi àiïìu trõ vúái Rofeáron-A vaâ úã nhûäng giai àoaån thñch húåp trong quaá trònh àiïìu trõ.

Sûã duång úã treã em :

Àöå an toaân vaâ tñnh hiïåu quaã cuãa Rofeáron-A úã treã em chûa àûúåc xaác àõnh roä.

LUÁC COÁ THAI

Cuäng giöëng nhû viïåc sûã duång caác thuöëc chöëng ung thû khaác, nam vaâ nûä àûúåc àiïìu trõ bùçng Rofeáron-A nïn aáp duång caác biïån phaáp traánh thai hûäu hiïåu. Khöng nïn duâng Rofeáron-A úã phuå nûä coá thai trûâ khi lúåi ñch cho ngûúâi meå laåi nhiïìu hún laâ nguy cú cho thai. Mùåc duâ caác thûã nghiïåm trïn àöång vêåt khöng cho thêëy Rofeáron-A laâ möåt chêët sinh quaái thai nhûng khöng thïí loaåi trûâ viïåc gêy haåi cho thai khi sûã duång trong thai kyâ.

LUÁC NUÖI CON BUÁ

Chûa biïët thuöëc coá baâi tiïët qua sûäa ngûúâi hay khöng. Tuây theo têìm quan troång cuãa thuöëc àöëi vúái ngûúâi meå, chuáng ta seä quyïët àõnh xem ngûng cho con buá hoùåc ngûng thuöëc.

TÛÚNG TAÁC THUÖËC

a-Interfeáron laâm thay àöíi chuyïín hoáa tïë baâo, vêîn coá khaã nùng laâ Interfeáron laâm thay àöíi hoaåt tñnh cuãa nhûäng thuöëc khaác. Dûä kiïån vïì tûúng taác thuöëc cuãa Rofeáron-A chûa roä.

TAÁC DUÅNG NGOAÅI YÁ

Caác dûä kiïån sau àêy vïì phaãn ûáng phuå àûúåc töíng kïët tûâ àiïìu trõ 600 bïånh nhên ung thû àuã loaåi vaâ 63 bïånh nhên bõ bïånh baåch huyïët tïë baâo toác trú vúái àiïìu trõ trûúác àoá vaâ coá bïånh tiïën triïín. Hêìu hïët caác bïånh nhên duâng liïìu cao hún laâ liïìu àûúåc khuyïën caáo hiïån taåi vaâ àiïìu naây coá leä giaãi thñch têìn söë cao cuäng nhû àöå nùång cuãa caác phaãn ûáng phuå.

Caác triïåu chûáng toaân thên : àa söë bïånh nhên coá höåi chûáng giaã cuám chùèng haån nhû mïåt, söët, úán laånh, chaán ùn, àau cú, nhûác àêìu, àau khúáp, vaä möì höi. Caác triïåu chûáng giaã cuám naây àûúåc khöëng chïë möåt phêìn bùçng paraceátamol. Giaãm liïìu thûúâng seä giaãm àöå nùång cuãa caác taác duång phuå chuã quan.

- Hïå tiïu hoáa : khoaãng 2/3 bïånh nhên coá chaán ùn vaâ 1/2 coá buöìn nön. Nön oái, tiïu chaãy vaâ àau buång tûâ nheå àïën vûâa thûúâng ñt gùåp. Taáo boán, àêìy húi, tùng nhu àöång hoùåc úå noáng hiïëm khi xaãy ra, loeát daå daây taái phaát cuäng nhû xuêët huyïët daå daây-ruöåt khöng àe doåa tñnh maång cuäng àaä àûúåc baáo caáo möåt vaâi ca riïng leã. Thay àöíi chûác nùng gan biïíu hiïån búãi tùng SGOT, phosphatase kiïìm, LDH vaâ bilirubine àaä àûúåc quan saát thêëy vaâ thûúâng khöng cêìn chónh liïìu. Nhûäng ca viïm gan rêët hiïëm gùåp.

- Hïå thêìn kinh trung ûúng : choáng mùåt, choáang vaáng, ûác chïë têm lyá, trêìm caãm, ngêìy ngêåt, luá lêîn, kñch àöång. Ngêìy ngêåt nùång vaâ hön mï laâ nhûäng biïën chûáng hiïëm gùåp.

- Hïå thêìn kinh ngoaåi biïn : dõ caãm, tï bò, viïm thêìn kinh vaâ run àöi khi xaãy ra.

- Hïå tim maåch : caác röëi loaån xaãy ra úã < 1/5 söë bïånh nhên, bao göìm caác giai àoaån tùng vaâ tuåt huyïët aáp thoáang qua, phuâ, tñm taái, loaån nhõp vaâ àaánh tröëng ngûåc. Hiïëm khi coá phuâ phöíi, suy tim ûá huyïët, ngûng hö hêëp tuêìn hoaân vaâ nhöìi maáu cú tim.

- Da, niïm, löng, toác, moáng : herpeâs möi taái phaát nùång hún. Àoã da, ngûáa sêín, ruång toác nheå àïën trung bònh, khö da, chaãy nûúác muäi vaâ chaãy maáu cam.

- Thêån vaâ hïå niïåu : caác röëi loaån bao göìm tiïíu àaåm vaâ tùng söë tïë baâo trong cùån lùæng nûúác tiïíu. Tùng BUN, creáatinine vaâ acide urique trong huyïët thanh hiïëm gùåp.

- Hïå taåo maáu : giaãm baåch cêìu thoáang qua xaãy ra trong khoaãng 1/3 söë bïånh nhên nhûng hiïëm khi àoâi hoãi giúái haån liïìu. Giaãm tiïíu cêìu thûúâng ñt xaãy ra, giaãm heámoglobine vaâ dung tñch höìng cêìu cuäng hiïëm xaãy ra. Phuåc höìi caác röëi loaån huyïët hoåc nùång vïì mûác bònh thûúâng nhû trûúác khi àiïìu trõ thûúâng xaãy ra trong voâng 7-10 ngaây sau khi ngûng Rofeáron-A.

Khaáng thïí trung hoâa vúái Rofeáron-A àûúåc phaát hiïån úã 1/5 bïånh nhên (3% úã bïånh baåch huyïët tïë baâo toác). Cho àïën nay, caác khaáng thïí naây chûa coá taác duång lêm saâng naâo roä raâng. Ngoaâi ra, khaáng thïí vúái Interfeáron ngûúâi coá thïí xaãy ra ngêîu nhiïn trong möåt vaâi tònh huöëng lêm saâng (ung thû, lupus, zona...) úã nhûäng bïånh nhên chûa bao giúâ nhêån Interfeáron ngoaåi sinh.

LIÏÌU LÛÚÅNG vaâ CAÁCH DUÂNG

Bïånh baåch cêìu tïë baâo toác : Liïìu àêìu : 3 MUI duâng möîi ngaây tiïm dûúái da hoùåc tiïm bùæp trong 16-24 tuêìn. Trûúâng húåp khöng dung naåp àûúåc thuöëc thò giaãm liïìu coân 1,5 MUI/ngaây, hoùåc laâ giaãm söë lêìn tiïm coân 3 lêìn/tuêìn.

Liïìu duy trò : 3 MUI 3 lêìn/tuêìn tiïm dûúái da hoùåc tiïm bùæp. Trûúâng húåp khöng dung naåp, liïìu hùçng ngaây seä giaãm àïën 1,5 MUI 3 lêìn/tuêìn.

Thúâi gian àiïìu trõ : caác bïånh nhên phaãi àûúåc àiïìu trõ trong khoaãng 6 thaáng trûúác khi baác sô quyïët àõnh nïn tiïëp tuåc theo àuöíi àiïìu trõ úã nhûäng bïånh nhên coá àaáp ûáng hoùåc quyïët àõnh ngûng àiïìu trõ úã nhûäng bïånh nhên khöng àaáp ûáng. Nhiïìu bïånh nhên àaä àûúåc àiïìu trõ trong hún 20 thaáng liïn tiïëp. Thúâi gian àiïìu trõ töëi ûu cuãa Rofeáron-A chûa àûúåc xaác àõnh.

Ghi chuá : nïn tiïm dûúái da úã nhûäng bïånh nhên coá giaãm tiïíu cêìu (tiïíu cêìu < 50 - 109/l) hoùåc úã nhûäng bïånh nhên coá nguy cú xuêët huyïët.

Liïìu Rofeáron-A thêëp nhêët coá hiïåu quaã chûa àûúåc xaác àõnh.

Bïånh Sarcome Kaposi kïët húåp vúái SIDA maâ khöng coá nhiïîm truâng cú höåi trûúác àoá : Liïìu töëi ûu coân chûa xaác àõnh. Caác bïånh nhên bõ Sarcome Kaposi kïët húåp SIDA seä àaáp ûáng töët hún vúái àiïìu trõ Rofeáron-A nïëu khöng coá nhiïîm truâng cú höåi trûúác àoá, khöng coá nhûäng triïåu chûáng cuãa type B (suåt cên > 10%, söët > 30oC maâ khöng roä nguöìn göëc nhiïîm truâng, vaä möì höi vïì àïm), vaâ nïëu söë lymphocyte T ban àêìu > 200 /mm3.

Àiïìu trõ têën cöng : Rofeáron-A nïn tiïm dûúái da hoùåc tiïm bùæp. Liïìu lûúång ñt nhêët laâ 18 MUI/ngaây, vaâ nïëu coá thïí thò 36 MUI/ngaây. Liïìu naây seä àaåt àûúåc bùçng caách tùng liïìu dêìn. Thúâi gian àiïìu trõ laâ 10-12 tuêìn àöëi vúái bïånh nhên > 18 tuöíi.

Phaác àöì tùng liïìu nhû sau :

Ngaây 1-3 : 3 MUI/ngaây

Ngaây 4-6 : 9 MUI/ngaây

Ngaây 7-9 : 18 MUI/ngaây.

Nïëu bïånh nhên vêîn dung naåp töët, liïìu coá thïí tùng àïën : ngaây 10-84 : 36 MUI/ngaây.

Àiïìu trõ duy trò : nïn tiïm Rofeáron-A dûúái da hoùåc tiïm bùæp 3 lêìn/tuêìn vúái liïìu töëi àa maâ bïånh nhên coá thïí dung naåp nhûng khöng vûúåt quaá 36 MUI.

Tyã lïå àaáp ûáng khi àiïìu trõ duy trò liïìu 3 MUI/ngaây Rofeáron-A úã nhûäng bïånh nhên Sarcome Kaposi thêëp hún tyã lïå àaáp ûáng úã nhûäng bïånh nhên àûúåc àiïìu trõ theo liïìu àïì nghõ úã trïn.

Thúâi gian àiïìu trõ : Tiïën triïín cuãa töín thûúng seä giuáp àaánh giaá àaáp ûáng khaách quan vúái àiïìu trõ.

Caác bïånh nhên phaãi àûúåc àiïìu trõ ñt nhêët 10 tuêìn trûúác khi baác sô quyïët àõnh nïn tiïëp tuåc theo àuöíi àiïìu trõ úã nhûäng bïånh nhên coá àaáp ûáng hoùåc quyïët àõnh ngûng àiïìu trõ úã nhûäng bïånh nhên khöng àaáp ûáng. Thöng thûúâng caác bïånh nhên cho thêëy coá àaáp ûáng sau khoaãng 3 thaáng àiïìu trõ. Nhiïìu bïånh nhên àaä àûúåc àiïìu trõ trong hún 20 thaáng liïn tiïëp. Nïëu bïånh nhên àaáp ûáng vúái àiïìu trõ thò nïn tiïëp tuåc àiïìu trõ cho àïën khi khöng coân thêëy àûúåc caác töín thûúng khaách quan. Thúâi gian àiïìu trõ töëi ûu cuãa Rofeáron-A chûa àûúåc xaác àõnh.

Ghi chuá : caác töín thûúng Sarcome Kaposi thûúâng taái xuêët hiïån sau khi ngûng àiïìu trõ vúái Rofeáron-A.

Bïånh baåch cêìu maån doâng tuãy, giai àoaån maån tñnh, coá nhiïîm sùæc thïí Philadelphia dûúng tñnh : Hiïåu quaã cuãa Rofeáron-A chûa àûúåc chûáng minh roä raâng trong chó àõnh naây.

Àiïìu trõ Rofeáron-A cho pheáp àaåt àûúåc tònh traång lui bïånh vïì huyïët hoåc úã 60% bïånh nhên trong giai àoaån maån tñnh cuãa bïånh baåch cêìu maån doâng tuãy bêët kïí àiïìu trõ trûúác àoá laâ gò. ÚÃ 2/3 söë bïånh nhên naây seä coá àaáp ûáng hoaân toaân vïì huyïët hoåc vaâ àiïìu naây coá thïí xuêët hiïån 18 thaáng sau khi bùæt àêìu àiïìu trõ.

Khaác vúái àiïìu trõ bùçng hoáa liïåu phaáp coá àöåc tñnh trïn tïë baâo, Rofeáron-A coá thïí gêy ra nhûäng àaáp ûáng vïì geâne tïë baâo öín àõnh vaâ keáo daâi hún 40 thaáng.

Caách àiïìu trõ : tiïm dûúái da hay tiïm bùæp Rofeáron-A trong 8-12 tuêìn úã nhûäng bïånh nhên > 18 tuöíi vúái phaác àöì nhû sau :

Ngaây 1-3 : 3 MUI/ngaây

Ngaây 4-6 : 6 MUI/ngaây

Ngaây 7-84 : 9 MUI/ngaây.

Thúâi gian àiïìu trõ : caác bïånh nhên phaãi àûúåc àiïìu trõ ñt nhêët 8 tuêìn, hoùåc töët hún laâ 12 tuêìn trûúác khi baác sô quyïët àõnh nïn tiïëp tuåc theo àuöíi àiïìu trõ úã nhûäng bïånh nhên àaáp ûáng hoùåc quyïët àõnh ngûng àiïìu trõ úã nhûäng bïånh nhên khöng àaáp ûáng. Têët caã caác bïånh nhên coá lui bïånh vïì huyïët hoåc hoaân toaân phaãi àûúåc tiïëp tuåc àiïìu trõ vúái liïìu 9 MUI/ngaây (töëi ûu) hoùåc 9 MUI 3 lêìn/tuêìn (töëi thiïíu) tuây theo àaåt àûúåc àaáp ûáng vïì geâne tïë baâo nhanh nhêët coá thïí àûúåc. Thúâi gian àiïìu trõ töëi ûu cuãa Rofeáron-A chûa àûúåc xaác àõnh, mùåc duâ àaáp ûáng vïì geâne tïë baâo xuêët hiïån trong 2 nùm sau khi bùæt àêìu àiïìu trõ.

Caách duâng, hiïåu quaã vaâ liïìu lûúång töëi ûu cuãa Rofeáron-A úã treã em chûa àûúåc xaác àõnh.

Ung thû haåch tïë baâo T coá biïíu hiïån da : Rofeáron-A coá thïí hiïåu quaã úã nhûäng bïånh nhên bõ ung thû haåch tïë baâo T coá biïíu hiïån da, giai àoaån tiïën triïín, khi bïånh khöng thuyïn giaãm hoùåc khöng àaáp ûáng vúái àiïìu kiïån cöí àiïín.

Àiïìu trõ têën cöng : tiïm dûúái da hay tiïm bùæp tùng liïìu dêìn àïën 18 MUI/ngaây trong thúâi gian töíng cöång laâ 12 tuêìn úã ngûúâi > 18 tuöíi.

Phaác àöì tùng liïìu nhû sau :

Ngaây 1-3 : 3 MUI/ngaây

Ngaây 4-6 : 9 MUI/ngaây

Ngaây 7-84 : 18 MUI/ngaây

Àiïìu trõ duy trò : tiïm dûúái da hay tiïm bùæp 3 lêìn/tuêìn vúái liïìu töëi àa maâ bïånh nhên coá thïí dung naåp àûúåc, nhûng khöng vûúåt quaá 18 MUI/ngaây.

Thúâi gian àiïìu trõ : bïånh nhên phaãi àûúåc àiïìu trõ ñt nhêët 8 tuêìn, töët hún laâ 12 tuêìn, trûúác khi baác sô quyïët àõnh tiïëp tuåc hay ngûng àiïìu trõ.

Nhiïìu bïånh nhên àaä àûúåc àiïìu trõ trong khoaãng thúâi gian lïn àïën 40 thaáng liïn tiïëp.

Thúâi gian àiïìu trõ töëi ûu chûa àûúåc xaác àõnh.

Thêån troång : khöng coá àaáp ûáng khaách quan vïì bûúáu úã khoaãng 40% bïånh nhên bõ ung thû haåch tïë baâo T coá biïíu hiïån da. Àaáp ûáng möåt phêìn thûúâng xuêët hiïån trong 3 thaáng vaâ àaáp ûáng hoaân toaân thûúâng xuêët hiïån trong 6 thaáng mùåc duâ thûúâng cêìn töëi thiïíu 1 nùm múái àaåt àûúåc àaáp ûáng töëi ûu.

U sùæc töë aác tñnh lan toãa :

Àiïìu trõ têën cöng : 10 MUI/m2 da/ngaây (18 MUI) tiïm bùæp 3 lêìn/tuêìn trong 2-3 thaáng. Thúâi gian àiïìu trõ têën cöng ñt nhêët laâ möåt thaáng, laâ thúâi gian töëi thiïíu àïí coá thïí àaánh giaá lúåi ñch cuãa viïåc àiïìu trõ. Nhûng trong trûúâng húåp bïånh tiïën triïín nùång thò seä ngûng àiïìu trõ têën cöng.

Àiïìu trõ duy trò : trong trûúâng húåp coá àaáp ûáng vúái àiïìu trõ têën cöng, nïn tiïëp tuåc àiïìu trõ vúái liïìu lûúång nhû giai àoaån têën cöng, cho àïën khi ngûng caãi thiïån vaâ bïånh nhên öín àõnh trong ñt nhêët 1 thaáng.

Ung thû thêån di cùn hoùåc taái phaát :

- Rofeáron-A kïët húåp vúái Vinblastine :

Àiïìu trõ têën cöng : Rofeáron-A 10 MUI/m2/ngaây tiïm bùæp 3 lêìn/tuêìn trong 1 thaáng. Thúâi gian àiïìu trõ têën cöng ñt nhêët laâ 1 thaáng, laâ thúâi gian töëi thiïíu àïí quyïët àõnh ngûng hay àiïìu trõ tiïëp. Trong trûúâng húåp bïånh tiïën triïín nùång hún thò seä ngûng àiïìu trõ têën cöng.

Àiïìu trõ duy trò : cuâng phaác àöì nhû trïn, thúâi gian keáo daâi ñt nhêët 6 thaáng.

- Tuy nhiïn, trong vaâi trûúâng húåp, sûå kïët húåp Rofeáron-A vaâ Vinblastine khöng thïí thûåc hiïån àûúåc vaâ phaãi xeát àïën viïåc àiïìu trõ Rofeáron-A àún hoáa trõ nhû sau :

Àiïìu trõ têën cöng : Rofeáron-A 10 MUI/m2/ngaây (hoùåc 18 MUI/ngaây) tiïm dûúái da hay tiïm bùæp. Liïìu naây seä àaåt àûúåc bùçng caách duâng Rofeáron-A tùng liïìu dêìn :

Ngaây 1-3 : 3 MUI/ngaây

Ngaây 4-6 : 9 MUI/ngaây

Sau àoá : 18 MUI/ngaây

Nïëu bïånh nhên dung naåp àûúåc, liïìu Rofeáron-A coá thïí tùng lïn àïën liïìu töëi àa laâ 36 MUI. Thúâi gian àiïìu trõ têën cöng ñt nhêët laâ 3 thaáng, laâ thúâi gian töëi thiïíu àïí quyïët àõnh tiïëp tuåc hay ngûng àiïìu trõ. Trong trûúâng húåp bïånh tiïën triïín nùång thò seä ngûng àiïìu trõ têën cöng.

Àiïìu trõ duy trò : cuâng liïìu lûúång nhû trong àiïìu trõ têën cöng nhûng söë lêìn tiïm laâ 3 lêìn/tuêìn. Thúâi gian àiïìu trõ duy trò ñt nhêët laâ 6 thaáng.

Àiïìu trõ duy trò bïånh àa u tuãy giai àoaån öín àõnh hoùåc giai àoaån bïånh ngûng tiïën triïín sau hoáa trõ têën cöng :

Liïìu Rofeáron-A laâ 3 MUI/m2 da, tiïm dûúái da 3 lêìn/tuêìn.

Viïm gan siïu vi B maån tñnh thïí têën cöng : Rofeáron-A àûúåc chó àõnh trong viïm gan siïu vi B maån tñnh thïí têën cöng úã ngûúâi lúán, keâm theo caác dêëu hiïåu tùng sinh cuãa virus nhû HBV-DNA, DNA polymerase hoùåc khaáng nguyïn HBe dûúng tñnh.

Phaác àöì töëi ûu àïí àiïìu trõ viïm gan siïu vi B maån tñnh thïí têën cöng chûa àûúåc xaác àõnh. Liïìu thûúâng duâng laâ khoaãng 2,5-5 MUI/m2 da, tiïm dûúái da 3 lêìn/tuêìn trong 4-6 thaáng.

Nïëu caác dêëu hiïåu tùng sinh virus hay khaáng nguyïn HBe khöng giaãm ài sau 1 thaáng àiïìu trõ thò coá thïí tùng liïìu. Liïìu duâng coá thïí àiïìu chónh tuây theo mûác dung naåp cuãa bïånh nhên.

Nïëu khöng coá dêëu hiïåu caãi thiïån naâo sau 3-4 thaáng àiïìu trõ thò nïn kïët thuác àiïìu trõ.

Treã em : liïìu duâng coá thïí lïn àïën 10 MUI/m2 maâ khöng coá tai biïën gò úã treã em coá viïm gan siïu vi B maån tñnh. Tuy nhiïn hiïåu quaã àiïìu trõ chûa àûúåc chûáng minh úã treã em.

Thêån troång : úã bïånh nhên bõ viïm gan siïu vi B maån tñnh àöìng thúâi bõ nhiïîm HIV thò hiïåu quaã chûa àûúåc chûáng minh.

Viïm gan siïu vi khöng A, khöng B maån tñnh (viïm gan siïu vi C maån tñnh) :

Liïìu têën cöng : 3-6 MUI tiïm dûúái da 3 lêìn/tuêìn cho àïën khi men gan vïì bònh thûúâng.

Liïìu duy trò : 3 MUI tiïm dûúái da 3 lêìn/tuêìn cho àuã 6-12 thaáng.

Tuy nhiïn liïìu töëi ûu cuäng nhû thúâi gian àiïìu trõ chûa àûúåc biïët roä.

Phêìn lúán bïånh nhên àaáp ûáng àïìu cho thêëy caãi thiïån vïì men transaminase gan trong 16 tuêìn. Nïëu bïånh nhên khöng àaáp ûáng sau 16 tuêìn thò nïn ngûng àiïìu trõ.

- Chuá yá khi sûã duång :

Caác loå böåt àaä pha khöng nïn duâng sau 2 giúâ úã nhiïåt àöå phoâng hoùåc sau 24 giúâ úã 2-8oC.

Saãn phêím naây khöng chûáa chêët baão quaãn. Do àoá, àïí traánh khaã nùng lêy nhiïîm, möåt loå thuöëc khöng nïn duâng quaá hún möåt liïìu.

BAÃO QUAÃN

Àïí úã tuã laånh 2-8oC, nhûng khöng àöng laånh.

Chọn tên theo mẫu tự

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z