A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

VERAGEL-DMS

UNITED LABORATORIES

viïn neán : höåp 100 viïn.

THAÂNH PHÊÌN

cho 1 viïn
Gel Aluminium hydroxyde-Magneásium carbonate* 325 mg
Dicyclomine HCl 2,5 mg
Dimeáthylpolysiloxane 10 mg


* Gel Aluminium hydroxyde-Magneásium carbonate hoaåt tñnh cao àûúåc laâm khö trong quaá trònh phun.

DÛÚÅC LÛÅC

Khaáng acide, khaáng cholinergique, chöëng àêìy húi.

Veragel-DMS àûúåc àiïìu chïë àùåc biïåt àïí coá thïí kiïím soaát chûáng dû acide, viïm, loeát daå daây, chûáng àêìy buång vaâ chûáng àau do co thùæt daå daây möåt caách hûäu hiïåu. Thuöëc coá tñnh khaáng acide taåi chöî, nhanh choáng trung hoâa acide vaâ àiïìu chónh pH daå daây àïën mûác lyá tûúãng laâ 3-5 vaâ duy trò trong möåt thúâi gian keáo daâi hún so vúái caác thuöëc khaáng acide khaác. Trong khoaãng pH naây, dõch võ mêët tñnh baâo moân trïn niïm maåc daå daây nhûng vêîn giûä àûúåc chûác nùng tiïu hoáa. Veragel-DMS laâ thuöëc khaáng acide khöng coá taác duång toaân thên, Veragel-DMS khöng dêîn àïën chûáng kiïìm hoáa maáu hay laâm röëi loaån cên bùçng chêët àiïån giaãi. Veragel-DMS àiïìu chónh sûå tñch tuå quaá àöå cuãa húi trong daå daây laâm co thùæt vaâ ûá àoång gêy àau. Do coá taác àöång chöëng àêìy húi hûäu hiïåu, Veragel phaá vúä haâng raâo boáng húi naây trong daå daây laâm búát khoá chõu úã buång. Sûå giaãi phoáng caác boáng kh naây laâm cho thuöëc khaáng acide phên taán hoaân toaân vaâ tiïëp xuác töët hún vúái acide dõch võ. Taác àöång naây seä laâm giaãm möåt caách thoãa àaáng sûå khoá chõu do tùng acide vaâ àêìy húi. Veragel-DMS cuäng laâm giaãm co thùæt quaá àöå cuãa caác cú trún àûúâng tiïu hoáa do trong thaânh phêìn coá hoaåt chêët chöëng co thùæt, nhû vêåy seä kiïím soaát chûáng co thùæt quaá àöå laâm nùång hún caác cún àau do loeát daå daây.

CHÓ ÀÕNH

Àiïìu trõ triïåu chûáng tùng acide daå daây, viïm thûåc quaãn, loeát daå daây (loeát daå daây vaâ taá traâng), viïm daå daây, úå noáng, co thùæt daå daây quaá àöå, co thùæt mön võ, viïm taá traâng, sònh buång khoá tiïu (caãm giaác àêìy húi), úå, àau do àêìy húi vaâ nhûäng röëi loaån tiïu hoáa khaác do ùn uöëng khöng coá chïë àöå, khöng tiïu, huát thuöëc quaá nhiïìu vaâ uöëng nhiïìu rûúåu.

THÊÅN TROÅNG LUÁC DUÂNG

Aluminium hydroxyde gel laâ möåt chêët laâm sùn se vaâ coá thïí gêy taáo boán.

TÛÚNG TAÁC THUÖËC

Gel aluminium hydroxyde hêëp thuå phosphate vaâ do àoá khi duâng quaá nhiïìu hay duâng vúái liïìu thöng thûúâng nhûng chïë àöå ùn thiïëu phosphate coá thïí dêîn àïën chûáng coâi xûúng hay nhuyïîn xûúng. Chêët naây cuäng laâm giaãm sûå hêëp thu cuãa nhûäng thuöëc khaác trong àoá coá teátracycline vaâ caác vitamine vaâ coá thïí laâm chêåm sûå hêëp thu quinidine.

Khöng àûúåc duâng Veragel-DMS nïëu bïånh nhên àang sûã duång teátracycline dûúái bêët kyâ daång baâo chïë naâo.

TAÁC DUÅNG NGOAÅI YÁ

ÚÃ nhûäng ngûúâi nhaåy caãm cao, thaânh phêìn chöëng co thùæt cuãa thuöëc laâ dicyclomine coá thïí gêy khö miïång, choáng mùåt vaâ nhòn múâ. Àöi khi, möåt vaâi bïånh nhên coá thïí bõ mïåt moãi, buöìn nön, nhûác àêìu vaâ vö niïåu do dicyclomine.

LIÏÌU LÛÚÅNG vaâ CAÁCH DUÂNG

2-4 viïn, 3 hoùåc 4 lêìn/ngaây. Nïn uöëng thuöëc khoaãng 1 àïën 3 giúâ sau bûäa ùn vaâ trûúác khi ài nguã, hoùåc theo hûúáng dêîn cuãa baác sô.

BAÃO QUAÃN

Baão quaãn núi khö úã nhiïåt àöå phoâng.

Chọn tên theo mẫu tự

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z