Bài viết của NGUYỄN BẢO TRUNG

Dù tốt hay xấu cũng là cha ḿnh
Giá như có thể quay lại
Hai mặt
Hăy thương nhau khi c̣n có thể
Hơi ấm t́nh yêu
Lời kể của một đôi dép
Mẹ ơi
Nghĩa
Những vết thương đă cũ
Những đêm trực cấp cứu
T́nh nghĩa vợ chồng


Trang nhiều tác giả
Trang riêng của Lê Ngọc Dũng
Trang riêng của Lương Lễ Hoàng
Trang riêng của Nguyễn Bảo Trung
Trang riêng của Nguyễn Hoài Nam
Trang riêng của Nguyễn Hữu Đức
Trang riêng của Nguyễn Văn Tuấn
Trang riêng của Nguyễn Ư Đức
Trang riêng của Nguyễn Đ́nh Nguyên
Trang riêng của Phan Xuân Trung
Trang riêng của Đỗ Hồng Ngọc
Trang riêng của Đỗ Minh Tuấn