NGUYỄN Ý ĐỨC

Tiêu Chuẩn Của OSHA về Kiểm Soát Nguồn Năng Lượng Nguy Hiểm Là Gì?

            Tiêu chuẩn của OSHA về việc Kiểm Soát Nguồn Năng Lượng Nguy Hiểm (Khóa/Niêm), Điều 29 trong Bộ Luật Liên Bang, Phần 1910.147, đề cập tới những thể thức và thủ tục cần thiết để ngăn ngừa sự thất thoát năng lượng nguy hiểm khi nhân viên đang bảo trì và sửa chữa. Tiêu chuẩn phác hoạ các phương thức kiểm soát các nguồn năng luợng nguy hiểm -- điện năng, cơ năng, thủy lực, khí lực, hoá năng, nhiệt năng và các nguồn năng lượng khác.

            Thêm vào đó, Điều 29 trong Bộ Luật Liên Bang phần 1910.333 đưa ra những điều kiện để bảo vệ nhân viên làm việc với các mạch điện và dụng cụ điện. Phần này đòi hỏi công nhân phải áp dụng các nguyên tắc an toàn lao động bao gồm các thủ tục về khoá và niêm. Những điều khoản này áp dụng khi nhân viên tiếp xúc với nguy hiểm điện lực, khi nhân viên làm việc với hoặc gần các loại dẫn điện hoặc các hệ thống sử dụng điện năng.

Tại Sao Kiểm Soát Các Nguồn Năng Lượng Nguy Hiểm

Là Điều Quan Trọng?

            Nhân viên sửa chữa hay bảo trì các loại máy móc và dụng cụ có thể gặp phải nhiều tác hại nghiêm trọng cho thân thể hoặc tử vong nếu các nguồn năng lượng nguy hiểm không được kiểm soát một cách thích đáng. Những thợ nghề, nhân viên điều khiển máy móc, và người lao động chân tay nằm trong số 3 triệu công nhân sửa chữa dụng cụ và đối diện với hiểm hoạ nhiều nhất. Tuân thủ các tiêu chuẩn khoá/niêm sẽ ngăn chặn được khoảng 120 vụ tử vong và 50,000 vụ thương tật mỗi năm. Những công nhân bị tai nạn khi làm việc do tiếp xúc với năng lượng nguy hiểm mất trung bình 24 ngày làm việc để phục hồi.

Làm Cách Nào Để Bảo Vệ Công Nhân?

            Tiêu chuẩn khoá/niêm quy định định trách nhiệm của chủ nhân về việc bảo vệ nhân viên của mình đối với những nguồn năng lượng nguy hiểm khi sửa chữa và bảo trì máy móc và dụng cụ.

            Tiêu chuẩn cho phép mỗi chủ nhân linh động trong việc phác thảo một chương trình kiểm soát năng lượng thích hợp với các nhu cầu đặc biệt ở nơi làm việc   và các loại máy móc và dụng cụ đang được bảo trì hoặc sửa chữa.   Nói chung, điều này được thực hiện bằng cách gắn các thiết bị khoá hoặc niêm thích hợp vào các dụng cụ dùng để ngắt nguồn năng lượng và bằng cách giải năng các máy móc và dụng cụ. Tiêu chuẩn ghi rõ những bước cần thiết để thực hiện điều đó.

Nhân Viên Cần Biết Những Điều Gì?

            Nhân viên cần được huấn luyện để đảm bảo là họ biết, hiểu, và chấp hành những điều khoản áp dụng trong các thể thức kiểm soát các nguồn năng lượng nguy hiểm. Việc huấn luyện phải bao gồm ít nhất 3 lãnh vực sau: những khía cạnh trong chương trình kiểm soát năng lượng của chủ nhân; những yếu tố trong thể thức kiểm soát năng lượng liên quan đến trách nhiệm và công tác của nhân viên; và những yêu cầu của các tiêu chuẩn OSHA liên quan đến khoá/niêm.

Chủ Nhân Phải Làm Thế nào Để Bảo Vệ Nhân Viên?

            Tiêu chuẩn quy định các đòi hỏi mà chủ nhân phải tuân theo khi nhân viên tiếp xúc với năng lượng nguy hiểm trong khi sửa chữa và bảo trì dụng cụ và máy móc. Sau đây là những yêu cầu quan trọng nhất trong tiêu chuẩn:

            Triển khai, thực hiện, và chấp pháp một chương trình kiểm soát năng lượng.

            Dùng các thiết bị khoá đối với các dụng cụ có thể khoá được. Thiết bị niêm có thể dùng thay cho thiết bị khoá chỉ khi nào chương trình niêm cung ứng sự bảo vệ tương đương với chương trình khoá.

            Bảo đảm dụng cụ mới hoặc được tân trang có thể gài khoá được.

            Triển khai, thực hiện, và chấp pháp một chương trình khoá/niêm hữu hiệu nếu các máy móc và dụng cụ không gài khoá được. Triển khai, thực hiện, và chấp pháp theo các thủ tục kiểm soát năng lượng. [Xin xem chú thích trong Điều 29 Bộ Luật Liên Bang 1910.147(c)(4)(i) về một ngoại lệ đối với quy định về hồ sơ lưu trữ.]

            Chỉ sử dụng các thiết bị khóa/niêm được cho phép với từng loại dụng cụ hoặc máy móc đặc biệt và đảm bảo rằng các thiết bị này bền bỉ, đúng tiêu chuẩn, và có hiệu quả đáng kể.

Đảm bảo thiết bị khoá/niêm có ghi tên của người sử dụng.

            Thiết lập chính sách chỉ cho phép nhân viên đã cài thiết bị khoá/niêm mới được quyền tháo gỡ nó. [Xin xem điều 29 Bộ Luật Liên Bang 1910.147 (e)(3) về trường hợp ngoại lệ].

            Kiểm tra các thủ tục kiểm soát năng lượng ít nhất hàng năm.

            Cung ứng sự huấn luyện bắt buộc cho mọi nhân viên liên hệ theo đòi hỏi của tiêu chuẩn.

            Tuân thủ các điều khoản phụ trội về kiểm soát năng lượng trong tiêu chuẩn OSHA khi các máy móc và dụng cụ được thử nghiệm hoặc dời chỗ, khi những thầu khoán từ ngoài đến làm việc tại hiện trường, trong những trường hợp khoá tập thể, và trong thời gian thay ca hoặc đổi người.

Làm Thế Nào Để Lấy Thêm Thông Tin?

            Cơ quan OSHA có nhiều ấn phẩm, tiêu chuẩn, trợ giúp kỹ thuật, và công cụ tuân thủ để giúp bạn, và cung ứng hỗ trợ rộng rãi qua nhiều chương trình về an toàn và sức khoẻ: tư vấn nơi làm việc, các chương trình bảo vệ tự nguyện, các cấp khoản, các hợp tác chiến lược, các kế hoạch tiểu bang, huấn luyện, và giáo dục. Sự hướng dẫn như là Nguyên Tắc Chỉ Ðạo về Quản Lý An Toàn và Sức Khoẻ của cơ quan OSHA nhận diện những yếu tố quan trọng cho việc phác thảo một hệ thống quản lý an toàn và sức khoẻ thành công. Thông tin này và những thông tin khác đều có sẵn trên trang mạng của OSHA ở địa chỉ www.osha.gov.

            Muốn có một ấn bản miễn phí của các tài liệu do OSHA phát hành, xin gởi 1 phong bì có địa chỉ hồi âm đến: OSHA Publication Office, P.O. Box 37535, Washington D.C. 20013-7535; hoặc gởi yêu cầu qua số fax (202) 693-2498, hoặc điện thoại cho chúng tôi ở số (202) 693-1888.

            Để khiếu nại, báo cáo trường hợp khẩn cấp, hoặc xin ý kiến, trợ giúp hoặc tài liệu của OSHA, liên lạc với văn phòng OSHA gần nhất trong danh bạ của Bộ Lao Động Hoa Kỳ trong quyển điện thoại niên giám của bạn, hoặc gọi chúng tôi miễn phí qua số: (800) 321-OSHA (6742). Số đánh máy viễn liên cho người mất thính giác (TTY) là (877) 889-5627.

            Nếu bạn muốn khiếu nại trực tuyến hoặc lấy thêm tin tức về các chương trình của OSHA liên bang hoặc tiểu bang, xin vào trang mạng của OSHA.


Trang NGUYỄN Ý ĐỨC - Câu chuyện Thấy lang
Trang NGUYỄN Ý ĐỨC - Sức khỏe nghề nghiệp
TỰA - An hưởng tuổi vàng - BS Nguyễn Ý Đức


Trang nhiều tác giả
Trang riêng của Lê Ngọc Dũng
Trang riêng của Lương Lễ Hoàng
Trang riêng của Nguyễn Bảo Trung
Trang riêng của Nguyễn Hoài Nam
Trang riêng của Nguyễn Hữu Đức
Trang riêng của Nguyễn Văn Tuấn
Trang riêng của Nguyễn Ý Đức
Trang riêng của Nguyễn Đình Nguyên
Trang riêng của Phan Xuân Trung
Trang riêng của Đỗ Hồng Ngọc
Trang riêng của Đỗ Minh Tuấn